|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2022, Vol. 4(3) 1-26

Teaching Turkish as a Foreign Language in Secondary Schools According to the Views of Prospective Turkish Teachers

Ünzüle Ulus Avcı

pp. 1 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2022.589.1   |  Manu. Number: MANU-2308-11-0003

Published online: December 31, 2022  |   Number of Views: 23  |  Number of Download: 194


Abstract

The aim of this study is to determine how teaching Turkish to foreigners is carried out in secondary scl. Case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The data collected with the interview form were analysed with the descriptive analysis method, one of the qualitative data analysis methods. A total of 10 foreign students from states such as Kyrgyzstan, Syria, Ukraine, Afghanistan and Democratic Republic of Congo were taught Turkish. Turkish language teaching activities were carried out by 7 pre-service teachers studying in the third year of Turkish Language Teaching at Çanakkale Onsekiz Mart University within the scope of Community Service Course. As a result of the research, it is understood that Turkish pre-service Turkish teachers see the concept of community service as increasing the awareness of benefiting the society and developing a sense of solidarity. As a result of the research, it was determined that there is no separate and different classroom for students in teaching Turkish as a foreign language and the need to focus on visual studies due to the lack of language teaching materials at the secondary school level. It was determined that the absenteeism of the students whom they gave lessons in teaching Turkish as a foreign language decreased during the process and their language learning levels increased. In addition, it is understood that the Turkish learning performances and learning enthusiasm of the students who received education increased and the students saw their teachers as a source of motivation. It is understood that the presence of foreign students in the class despite the fact that they do not know Turkish very well makes it difficult to learn the lesson and decreases the interest and motivation towards the lesson.

Keywords: Foreign students, Turkish Language Teaching, Positive engagement


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Avci, U.U. (2022). Teaching Turkish as a Foreign Language in Secondary Schools According to the Views of Prospective Turkish Teachers . International Journal of Language and Education Research, 4(3), 1-26. doi: 10.29329/ijler.2022.589.1

Harvard
Avci, U. (2022). Teaching Turkish as a Foreign Language in Secondary Schools According to the Views of Prospective Turkish Teachers . International Journal of Language and Education Research, 4(3), pp. 1-26.

Chicago 16th edition
Avci, Unzule Ulus (2022). "Teaching Turkish as a Foreign Language in Secondary Schools According to the Views of Prospective Turkish Teachers ". International Journal of Language and Education Research 4 (3):1-26. doi:10.29329/ijler.2022.589.1.

References

  Acar, A., Kana, F. ve Kızıltan, N. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere deyim ve atasözlerinin aile kavramı üzerinden öğretilmesi. Route Education and Social Science Journal, 6(11), 752-761. DOI: 10.17121/ressjournal.2516.

  Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

  Akkaya, S. (2020). Somut olmayan kültürel miras kapsamında dil müzeleri. Ed. G. Aydın. Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim içinde (313-341). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Akkaya, A. ve Gün, M. (2016). Araplara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Ürdün örneği. Turkish Studies, 11(19), 9-18. DOI:10.7827/TurkishStudies.11231

  Akkaya, A. ve Ulum, Ö. G. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacıların dil öğrenmeye ilişkin inançları. International Journal of Languages Education6(4), 1-11.

  Avcı, Y. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi. Manas Journal of Social Studies, 1(3), 1-15.

  Avcı, Y. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Bengü’nün disipliner özellik incelemesi. Route Educational and Social Science Journal, 7(1), 631-640.

  Avcı, Y. ve Dağ Pestil, A. (2018). Yabancı dil olarak Rus yazarlı Türkçe eserlerin Türkçe öğretimindeki yeri. Route Educationel and Social Science Journal, 5(14), 891-904.

  Aydın, S. (2020). Zorunlu eğitim çağındaki mülteci öğrencilerin eğitime uyum sürecinde Türkiye ve Kanada uygulamaları. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, II (II), 1-18. https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

  Aydoğdu, Z., Aydoğdu, Y. ve Asmaz, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçede kelime öğretimi üzerine bir durum tespiti: Suriyeli ortaokul öğrencilerine Türkçe öğreten öğretmenler örneği. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 2 (2),152-164.

  Ayhan, S. ve Kana, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik kaygı düzeyleri. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(23), 207-218.

  Buz, S. (2008). Aile politikalarına mülteciler boyutunda bir bakış. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2(6), 1303- 0256.

  Cuma, F. İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenci memnuniyeti. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (38), 179-196. DOI: 10.21497/sefad.377000.

  Çevik, A. ve Muzaffer, N. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere ilişkin bir içerik analizi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 722-744.

  Dursun, H. ve Akkaya, A. (2017). Geçici koruma altındaki Suriyelilerin türkçe ihtiyaçlarının belirlenmesi: Şanlıurfa ili örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22, 1-22.

  Eryaman, Y. ve Kana, F. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde program sorunu. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (ss. 147-164). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

  Geçgel, H. ve Gür, Ç. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumları. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları I (ss. 45-67), Çanakkale: Holistence Publications.

  Geçgel, H. ve Nazik, N. (2022). Yurt dışında görev yapan bir Türkçe öğretmeninin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştığı problemler: Bir anlatı araştırması. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları I (ss. 123-150), Çanakkale: Holistence Publications.

  Geçgel, H. ve Peker, B. (2020). Multimedya araçlarının yabancı dil öğretimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 12-22. DOI: 10.29000/rumelide.791070.

  Geçgel, H. ve Terzioğlu, B. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin etkinliklerini günlük hayatla ilişkilendirmesine yönelik durum analizi. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları II içinde (119-138), Çanakkale: Holistence Publications.

  Güzel, A. ve Elkıran, Y. M. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eğitsel ajan. (Ed. F. Kana). Yabancı Dil Olarak Türkçenin öğretimi -sorunlar ve çözüm önerileri- (171-188). Ankara: Eğiten Yayınevi.

  Kana, F., Boylu, E. ve Başar, U. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni yetiştirmenin gerekliliği ve lisans programı önerisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(5), 1125-1138.

  Kana, F. ve Buzkurt, Z. (2022). Çocuklara yabancı dil öğretiminin duyuşsal hedefleri. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları-I içinde (ss. 68-94).  Çanakkale: Holistence Publishing.

  Kana, F. ve Çimen, İ. (2022). Yurt dışındaki örgün eğitim kurumlarında Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar: Pakistan örneği. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları-II içinde (ss. 155-186).  Çanakkale: Holistence Publishing.

  Kana, F. ve Fenerci, G. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin dil öğretme öz yeterlilikleri. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları-I içinde (ss. 1-24). Çanakkale: Holistence Publishing.

  Kana, F. ve Güney, E. Z. (2020). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında bulunan metin altı soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 141-161.

  Kana, F. ve Güzel, A. (2020). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatım metinlerinin sesli harflerin yazımı açısından değerlendirilmesi. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 5(2), 171-187.

  Kandemir, M. (2018). Türkiye ve Kanada mülteci politikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

  Örge Yaşar, F. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış öğretim programları. (Ed. E. Özkan). Yabancılara Türkçe Öğretimi içinde (ss 9-52). Ankara: Eğitim Yayınevi.

  Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük bağlamında Türkiye’nin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikası. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 18-29.

  Özyalçın, K. E. ve Kana, F. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin metin altı soru yazma becerileri üzerine bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 5(2), 488-506. DOI: 10.32321/cutad.797711.

  Saygılı, D. ve Kana, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1041-1063.

  Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Tiryaki, E. N. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44. DOI: 10,16916/aded.16018

  Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Englısh öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7 (4), 2464-2479. 

  Ustabulut, M. Y. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(3), 1235-1243. DOI: 10.18069/firatsbed.941957.

  Ustabulut, M. Y. ve Kara, M. (2019). Yansıtıcı düşünme becerileri eğitiminin yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sürecinin gelişimine etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 122-146. DOI: 10.35675/befdergi.503252.

  Uzan, M. F. ve Kana, F. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin duygusal algı becerilerinin değerlendirilmesi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(1), 609-627.

  Üstündağ, S. S. ve Elkıran, Y. M. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin çok kültürlülük karşısındaki tutumu üzerine bir araştırma. (Ed. F. Kana ve H. Geçgel). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi araştırmaları I içinde (ss. 151-166). Çanakkale: Holistence Publishing.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.