|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2022, Vol. 4(2) 1-17

Examination of 7th Grade Turkish Textbook Texts By Bibliotherapy Technique

Merve Babayiğit & Hulusi Geçgel

pp. 1 - 17   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2022.588.1   |  Manu. Number: MANU-2308-04-0007

Published online: August 15, 2022  |   Number of Views: 13  |  Number of Download: 192


Abstract

The aim of the study is to determine the bibliotherapeutic elements in the texts of the 7th grade Turkish textbooks of MEB publications. In the study, the documents were examined in detail by using the case design, which is one of the qualitative research methods. Document analysis, which is considered as a systematic method, was used to collect data. The data were collected from the texts of the 7th grade Turkish textbook of MEB Publications. A new rubric was used to collect the data, using the list developed by Erdemir (2016). The frequency values of the obtained data were analyzed using descriptive analysis technique. Based on the data, a total of 152 bibliotherapeutic elements were identified in the texts, and it was observed that these elements were disproportionately distributed among the texts and themes. It has been determined that the most common bibliotherapeutic element (f=19) in the 7th grade Turkish textbook texts is "having national, spiritual and cultural values", and the least element is "being sensitive to the problems of the globalizing world". In order to use bibliotherapy more effectively and efficiently, providing in-service training to teachers and getting opinions from experts on this subject for texts to be included in Turkish textbooks are suggested as solutions.

Keywords: Bibliotherapy, Recovery, Turkish Textbook, Reading.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Babayigit, M. & Gecgel, H. (2022). Examination of 7th Grade Turkish Textbook Texts By Bibliotherapy Technique . International Journal of Language and Education Research, 4(2), 1-17. doi: 10.29329/ijler.2022.588.1

Harvard
Babayigit, M. and Gecgel, H. (2022). Examination of 7th Grade Turkish Textbook Texts By Bibliotherapy Technique . International Journal of Language and Education Research, 4(2), pp. 1-17.

Chicago 16th edition
Babayigit, Merve and Hulusi Gecgel (2022). "Examination of 7th Grade Turkish Textbook Texts By Bibliotherapy Technique ". International Journal of Language and Education Research 4 (2):1-17. doi:10.29329/ijler.2022.588.1.

References

  Baltacı, N. ve Başer, M. (2020). Kültürümüzden Gelen Bir İyileşme Aracı: Ninnilerin Gebelikte Kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29 (3). 207-212. DOI:10.17942/sted.601142

  Birkan, Z. I. (2014). Müzikle Tedavi, Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları. Akupunktur Ankara, 37.

  Bulut, S. (2010). Bibloterapi Yönteminin Okullarda Psikolojik Danışmanlar ve Öğretmenler Tarafından Kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9(34). 17-31.

  Doğanay, M. (2019). 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin bibliyoterapi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Muğla.

  Erdemir, Z. E. (2016). “100 Temel Eser” listesinde yer alan masallardaki bibliyoterapik unsurlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

  Erdoğan, D. ve Eker, C. (2020). Türkçe Öğretmen Adaylarının 21.yy Becerileri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (1), 118-148.

  İlter, B. (2015). Bibliyoterapi Tekniğinin Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmeliyetçilik Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.

  Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara. Erişim Adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 İncelenen Kitap: MEB Yayınları (2021) 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı.

  Murat, M. (2018). Ters yüz sınıf modelinin beşinci sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri ve bilimsel epistemolojik inançlarına etkisi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

  Öner, U. (2007). Bibliyoterapi. Cankaya University Journal of Arts and Sciences, 1 (7), 133-150.

  Öner, U. ve Yeşilyaprak, B. (2007). Bibliyoterapi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Çocuk Edebiyatından Yararlanma. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Bildiri Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, 559-567.

  Topuzkanamış, E. ve Uysal, B. (2010). Bibliyoterapi ve Türkçe Eğitimi. III. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Kitabı. 884-890. 16-18 Aralık 2010. İzmir.

  Yalçın İ. E. (2020). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 1099-1112. DOI: 10.17240/aibuefd.2020.-638602

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yılmaz, M. (2015). Bilgi ile İyileşme: bibliyoterapi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Yolmaz, M. (2014). Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 169-181.