|  e-ISSN: 2717-6886

Original article | International Journal of Language and Education Research 2022, Vol. 4(1) 1-22

Turkish Teacher Candidates' Perception of New Media: A Metaphor Analysis

Hatice Erden & Yusuf Mete ELKIRAN

pp. 1 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijler.2022.587.1   |  Manu. Number: MANU-2308-16-0002

Published online: April 30, 2022  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 176


Abstract

This study was conducted to reveal the metaphors that Turkish teacher candidates have about the concept of 'new media'. The study group of the research consists of 52 pre-service Turkish language teachers studying in the Turkish language teaching department of a state university in western Turkey in the autumn term of the academic year 2022-2023. The data of the study were obtained from the texts written by the prospective Turkish teachers in order to complete the statement given as 'New media is like ... because ...'. In this study, phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used. The data obtained from the answers given by the participants were analysed by content analysis technique. According to the findings of the study, 44 different metaphors were produced. These metaphors were then categorised under five different sub-categories. Among these categories, 'new media in terms of basic needs' and 'new media in terms of providing information and communication' were the categories that produced the most metaphors in line with the responses of more than half of the participants.

Keywords: Turkish Teacher Candidate, New Media, Metaphor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Erden, H. & ELKIRAN, Y.M. (2022). Turkish Teacher Candidates' Perception of New Media: A Metaphor Analysis . International Journal of Language and Education Research, 4(1), 1-22. doi: 10.29329/ijler.2022.587.1

Harvard
Erden, H. and ELKIRAN, Y. (2022). Turkish Teacher Candidates' Perception of New Media: A Metaphor Analysis . International Journal of Language and Education Research, 4(1), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
Erden, Hatice and Yusuf Mete ELKIRAN (2022). "Turkish Teacher Candidates' Perception of New Media: A Metaphor Analysis ". International Journal of Language and Education Research 4 (1):1-22. doi:10.29329/ijler.2022.587.1.

References

  Altunay, A. (2015). Bir sosyalleşme aracı olarak yeni medya. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Temmuz 2015 Cilt 9 Sayı 1. doi: 10.18094/si.48539

  Anlayışlı, C. ve Bulut Serin, N. (2019). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyonun cinsiyeti, akademik başarı ve internet giriş süreleri açısından incelenmesi. Folklor/Edebiyat, folklor/edebiyat, 730-743. DOI: 10.22559/folklor.977

  Aslanyürek, M., Akın Gürdal, S., Dursun, S., Tunçel, E. ve İzmirli Ayan, M. (2015). Sosyal medya gerçeği ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya algısının değerlendirilmesi. Meslek Yüksekokulları Elektronik Dergisi.

  Arslan, A. (2011). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Journal of Human Sciences8(1).

  Atlı, Y. ve Yücel, N. (2016). Hibrit iletişim teknolojileri. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences21(3).

  Aydoğan,  F. ve Kırık, A.M. (2012). Alternatif medya olarak yeni medya. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (18), 58-69, 58-69. https://dergipark.org.tr/en/pub/akil/issue/48077/607860 adresinden alınmıştır.

  Batıgün, A. D. ve Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 213-219.

  Birsen, H. (2013). Değişim aracı olarak yeni medya. Öztürk, M.C. (Ed.), Dijital iletişim ve yeni medya, içinde (s. 26-49). Eskişehir: Web-Ofset

  Bulunmaz, B. (2014). Yeni medya eski medyaya karşı: savaşı kim kazandı ya da kim kazanacak? Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 22-29. https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

  Büyükgebiz Koca, E. ve Tunca, M. Z. (2019). İnternet ve sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin performanslarına etkileri üzerine bir yazın taraması. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences24(1).

  Creswell, J.W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (6. Baskı) (Çev. Ed: S.B. Demir ve M. Bütün). Ankara: Siyasal Kitabevi

  Çelik, H., Baykal, N. B., ve Memur, H. N. K. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi8(1), 379-406.

  Çınar, Ç. Y. ve Mutlu, E. (2018). Üniversite öğrencilerinde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun yordayıcıları. Current Addiction Research, 2(2), 47-53.

  Doğan, S. ve Erkan, İ. (2019). Z kuşağının sosyal medyaya yönelik algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Special Issue on Business and Organization Research, 146-155 . DOI: 10.19168/jyasar.633557

  Egüz, Ş. ve Kesten, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(3), 219-240. http://dx.doi.org/10.30703/cije.403147

  Erdem, A., Alkan, M. F., & Erdem, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının sosyal medya kavramına ilişkin algıları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 169-179. https://dergipark.org.tr/en/pub/kebd/issue/67222/1049140 adresinden alınmıştır.

  Güneş, A. (2013). Kil tabletlerden elektronik tabletlere: iletişim araçlarının tarihsel gelişim süreci. Humanities Sciences8(3), 277-300.

  Güz, N. ve Demirtaş, Z. G. (2021). Yeni medyada kaynağa güven ve kanaat önderleri. Selçuk İletişim, 14(1), 189-215. https://doi.org/10.18094/josc.817659

  Güz, N., Yegen, C. ve Yanık, H. (2017). Haber ve bilgi alma aracı olarak yeni medya: Muş ili örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(4), 1404-1417.

  Karaduman, S. (2019). Yeni medya okuryazarlığı: Yeni beceriler/olanaklar/riskler. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 683-700. DOI: 10.17680/erciyesiletişim.484193

  Kılıç, N. (2019). Geleneksel medya ile yeni medyanın karşılaştırılması: kuramsal bir analiz çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(36), 227-239.

  Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 337- 347.

  Kırık, A.M. (2017). Yeni medya aracılığıyla değişen iletişim süreci: sosyal paylaşım ağlarında gençlerin konumu. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (1), 230-261. DOI: 10.19145/gumuscomm.300815.

  Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge: The MIT Press.

  Mora, N. (2013). Gençlerde medya bağımlılığı. İletişim ve Diplomasi, (2), 19-29. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iletisimvediplomasi/issue/66835/1045400

  Özden, M.Y. ve Durdu, L. (Ed.) (2016). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Özmen, Ş. Y. (2018). Dijital şiddet, siber zorbalık ve yeni medya okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme. Journal of International Social Research11(61).

  Polat, H. (2018). Geleneksel medyada temsil sorunu: alternatif bir mecra olarak yeni medya. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (38), 45-60.

  Terzi, A. Ö. (2020). Yeni medyanın olumlu ve olumsuz yönlerinin farklı kullanım pratikleri açısından değerlendirilmesi: bir literatür incelemesi, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 33-50. DOI: https://doi.org/10.20493/birtop.763238

  Tohumcu, M. U., Karslı, T. A., Bahadır, E. ve Kalender, B. (2019). Akıllı telefon bağımlılığı ve internet bağımlılığı ile benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya University Journal of Social Science, 21(2). DOI: 10.26468/trakyasobed.545391

  Tokatlı, M. (2016). Yeni medya'nın geleneksel medya ve halkla ilişkiler meslek alanı üzerine etkileri. Journal of International Social Research9(45).

  Tuğtekin, E. B. (2021). Üniversite öğrencilerinin yeni medya okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi22(3), 2431-2459.

  Üztemur, S., ve Erkan, D. İ. N. Ç. (2020). Medya okuryazarlığı bağlamında ortaokul öğrencilerinin sosyal medya algıları: Bir metafor çalışması. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 6(1), 92-103.

  TDK, (2023). www.tdk.gov.tr 15.01.2023 tarihinde erişildi.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Nitel Araştırma Yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yolal, M. ve Kozak, R. (2008). Bilgiye erişim aracı olarak öğrencilerin internete yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20), https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue/4762/65424 adresinden alınmıştır.

  Zafer, C. ve Vardarlıer, P. (2019). Medya ve toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.472210